Basit Usul Vergi 2021

0

Basit usul vergi hakkında yazımızda merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Ülkemizde vergileri ticari kazanç açısından kayıtlı gerçek kişiler ağırlıklı olarak iki şekilde vergilendirmeye tabidir. Bunlardan birisi basit usulde vergilendirme diğeri ise gerçek usulde vergilendirmedir. Basit usulde vergilendirme daha çok emeğe dayalı faaliyetlerde geçerli olmaktadır.Basit Usul eskiden uygulanan götürü usulün yerine 1998 yılında getirilmiş bir uygulamadır.

Bu yazımızda kimlerin basit usulden yararlanabileceğini, kimlerin yararlanamayacağını, basit usul kira hadlerini, basit usul beyannamesini, basit usul istisna haddini, basit usulde vergilendirilenlerin defter tutma zorunluluklarına dair bilgiler vermeye çalışacağız.

Basit usul şartları 2021

Basit Usulde  vergilendirmeden yararlanmanın genel şartları şunlardır;

 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)
 2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde; 2019 takvim yılı için 9.000 TL’yi aşmamak (2021 takvim yılı için 11.000 TL*)
 3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

Basit usul özel şartları 2021

Basit usulde vergilendirmenin özel şartları ise şunlardır;

 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların 2019 takvim yılı için 120.000 TL’yi aşmaması (2021 takvim yılı için 140.000 TL*), ve ya yıllık satışları tutarının 2019 takvim yılı için 180.000 TL’yi aşmaması (2021 takvim yılı için 220.000 TL*)
 • ilk maddedeki faaliyet dışında faaliyetle uğraşanların; bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının; 2019 takvim yılı için 60.000 TL’yi aşmaması (2021 takvim yılı için 70.000 TL*)
 • ilk iki maddedeki faaliyetleri bir arada yapanların ise yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının; 2019 takvim yılı için 120.000 TL’yi aşmaması (2021 takvim yılı için 140.000 TL*)

Kimler basit usulden yararlanamaz ?

İş yeri kira bedeli vb diğer şartlar uysa dahi aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşanlar basit usulde vergilendirilemezler. Basit usul vergilendirmeden yararlanamayacak olanlar aşağıda sıralanmıştır;

 • İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.
 • Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.
 • Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan
  kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu
  mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar.
 • Sigorta prodüktörleri.
 • Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
 • Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç).
 • Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri,
  tuğla ve kiremit harmanları işletenler.
 • Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve
  benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibarıyla sürücüsünden
  başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya
  mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç).
 • .Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler,
  büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye
  sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla
  veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre
  gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Basit usule tabi olan meslekler

Yukarıda basit usüle tabi olamayacak işletmeler belirtilmiştir. Bu işletmeler haricinde basit usül için özel ve genel şartları sağlayan tüm işletmeler basit usül veri mükellefi olabilmekte.

Basit usul hadleri 2021

Basit usul hadleri yukarıda belirtilşmiştir. Basit usulde vergilendirilmek istenen bir şahsın 2021 takvim yılı için büyükşehir belediyesi sınırlarında kalanlar için iş yeri kira bedelinin 9.000,00 Türk Lirasını, Büyükşehir dışında kalanlar içinse 6.000,00 Türk Lirasını aşmaması gerekiyor.

Basit usul beyannamesi verme süresi 2021

Basit Usulde Vergilendirilenler Yılda bir kereye mahsus olmak üzere beyanname vermektedir.  Bu beyannameyi her yıl şubat ayının 1 ila 25 i arasında vermek zorundadır. Bu beyannameyi defter beyan sistemi üzerinden göndermek zorundadırlar.Bu beyanname sonucu çıkan verginin ise ödemesi iki taksitte yapılmakta olup birinci taksit Şubat ayının sonuna ikinci taksit ise Haziran ayının sonuna kadar yapılmaktadır.Ödemeler bankalar aracılığıyla, internet vergi dairesi veya vergi dairesi veznelerinden yapılabilmektedir.

Basit Usulde Kazanç İstisnası

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançları hesaplanırken yıllık 9.000,00 Türk Lirası (2021 yılı için) Kazanç istisnasından yararlanırlar.

Ayrıca basit usulde vergilendirilen mükellefler için de genç girişimci istisnası mevcuttur. Genç girişimci istisnasına daha önceki yazılarımızda değinmiştik. Konuyla ilgili bilgi edinmek isterseniz https://www.sskisveren.com/genc-girisimci-vergi-tesviki/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Basit usulde verginin avantajları

Basit Usulde vergilendirmenin bir çok avantajı vardır. Bunları sizler için aşağıda sıraladık;

 • Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz,
 • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez,
 • Geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulur,
 • Ticari kazançlarına yıllık 9.000 TL kazanç indirimi yapılır.
 • Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından  yararlanabilirler (Bu istisna ile 9.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz.),
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.

Basit usulde fatura ve fiş işlemleri

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, hasılatları ile ilgili olarak, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları ve ilgili mevzuatta sayılan diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar. Aynı zamanda kendilerine yapılan mal ve hizmet teslimleri için fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası ve Vergi Usul Kanunu gereğince uygun olan diğer belgeleri almak zorundadırlar.

Basit usule tabi mükelleflerin kullandıkları belgeler ve zarflar sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından bastırılmaktadır. Mükelleflerin bulunduğu yerde bağlı oldukları oda veya birlik yoksa veya bulunduğu yerde bağlı olacağı oda veya birlik kurulmamış ise; en yakın oda veya birliğe veya karma odaya kayıt yaptıracaklardır. Belgelerini de kayıt yaptırdığı bu odadan temin edeceklerdir.

Basit Usulde vergilendirilen mükellefler fiş ve fatura düzenlerken ikinci sınıf tüccarların tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde belge düzenlemek durumundadırlar. Normal şartlarda mal ve hizmet karşılığı belge vermek zorundadırlar ancak; Belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri, Düzenlenen faturanın alıcıya ilişkin bilgiler yerine “…….. tarihli toplam hasılat” ibaresinin yazılması, şeklinde kolaylık sağlanmıştır.  Bir gün boyunca fiş düzenlemeyen basit usulde çalışan mükellef gün sonunda bir fatıra düzenleyerek alıcı kısmına örnek olarak 28 mayıs 2021 tarihli toplam hasılat yazmaları gerekmektedir.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.