Sgk İş Bitirme İşlemleri, Dilekçe Örneği

Sgk iş bitirme hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. İhaleli bir iş aldığınızda ihale makamından teminat iadesi alabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan teminat iadesi yazısı almanız gerekiyor. Teminat iadesi dilekçenizi verdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu eğer yaptığınız iş hizmet ihalesi ise 10 maddelik yazı, yapım ihalesi ise 14 maddelik yazıyı ihale makamına gönderir. Sgk teminat çözümü için sizin de SGK’ya ihaleli işe ile ilgili bildirim yaparken yazıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekiyor. Yazımızda teminat için Sgk kapanış dilekçesi örneği, 14 maddelik ve 9 maddelik yazı örneğini bulabilirsiniz.

İhaleli işlerde SGK dosya kapatma işlemi nasıl yapılır ?

İhaleli bir iş aldığınızda Sosyal Güvenlik bildirimleri hakkında dikkat etmeniz gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • İhale makamına bildirilen ve ihale sözleşmesinde yer alan fiili işe başlama tarihi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri dosyası yani işyerinin sigortalı çalıştırmaya başladığı tarih aynı olmalıdır.
  • Yapım işi ise ihaleli işin asgari işçilik oranı esas alınarak gerekli işçilik bildiriminde bulunmanız gerekir. Güncel asgari işçilik oranlarına göz atmak ve  işçilik hesaplaması yapmak için ihaleli işlerde asgari işçilik hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
  • Eğer hizmet ihalesi ise ve adam ile gün sayısı belli ise sözleşmede yer alan adam ve belirtilen gün sayısı kadar bildirim yapmanız gerekiyor.
  • İhaleli iş bitiminden yani son işçi SGK çıkışından itibaren en geç 30 gün içerisinde bitim dilekçesini vermeniz gerekiyor.
  • İhale makamı tarafından bildirilen ya da sözleşmede yer alan iş bitim tarihi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nda son işçi çıkış tarihinin uyumlu olması gerekmektedir.

SGK iş bitirme dilekçesi örneği

İhaleli iş bittikten ve sigortalıların çıkışını yaptıktan sonra sgk iş bitimi başvurusunu dilerseniz dilekçe ile dilerseniz sgk işveren sistemi üzerinden online.  Eğer sgk iş bitim başvurusunu dilekçe ile yapacaksanız dilekçeniz aşağıdaki gibi olabilir. Ayrıca işveren sisteminden de nasıl bitim dilekçesi başvurusu yapacağınız aşağıda anlatılacaktır. Eğer inşaat dosyası kapanışı verecekseniz bu durumda örnek dilekçe için  ilişiksizlik dilekçesi örneği sayfamızı ziyaret etmeniz gerekmektedir.

İhaleli iş için vermeniz gereken Sgk iş bitim dilekçesi örneğinin kısaca aşağıdaki gibi olması yeterli olacaktır.

  • ………………. Sosyal Güvenlik Merkezine
  • Müdürlüğünüzde ……………………………….. sicil numaralı dosyada işlem gören ihaleli işimizi 17 Nisan 2020tarihi itibariyle bitirdik. Tarafımıza teminat iadesi verilerek dosyamızın kapatılması hususunu arz ederiz. 

Teminat iadesi dilekçe örneği ile ya da SGK işveren uygulaması üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na talebinizi ilettikten sonra Kurum ihale makamına aşağıda örneği verilmiş olan maddeli yazıyı gönderir.

İşveren sisteminden sgk iş bitimi dilekçesi nasıl verilir ?

Teminat iadesi için iş bitim dilekçesini online olarak ve SGK işveren sistemi üzerinden verebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

  • sgk işveren sistemi sayfasından giriş yapınız.
  • Ardından İLİŞİKSİZLİK-KAPANIŞ BAŞVURULARI/İŞİN BİTİRİLDİĞİNE DAİR DİLEKÇE menülerini takip ederek Sgk kapanış dilekçesi online olarak verebilirsiniz.
  • Ayrıca bitim dilekçesi sonunda SGK’yı beklemeden kendiniz de 14 madde ya da 10 maddelik yazı örneğini alarak ihale makamına verebilirsiniz. Böylece süreç daha hızlı işlemiş olacaktır.

Teminat iadesi dilekçe örneği

İş bitirme dilekçesi zaten teminat iadesinin yapılması için verilir. Dolayısıyla yukarıda örneği verilen Sgk dosya kapatma dilekçesi ile başvurunuzu yapabilir ya da yine yukarıda anlatıldığı gibi işveren sistemi üzerinden online olarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

SGK 14 maddelik yazı örneği

Yapım ihale işlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihale makamına yazılan 14 maddelik yazı örneği aşağıdaki gibidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihaleli iş ile ilgili bildirim yaparken buradaki maddelere dikkat etmeniz yararınıza olacaktır. Sgk ilişiksizlik belgesi 14 madde yazı örneği aşağıda verilmiştir;

Müdürlüğümüzde ……………………..  sicil sayılı dosyada işlem gören ve Makamınızca …………….  adına ihale edilen “”…………………….  ” işyeri 01.01.2019 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.
İhale konusu işle ilgili Müdürlüğümüzce yapılacak işlemlere esas olmak üzere;
1- İhaleli işin konusunun,
2- İşin yer teslim tarihinin,
3- Kesin olarak biliniyorsa fiilen işçi çalıştırmaya başlanılan tarihin,
4- İşin bitirildiği tarihin,
5- Geçici kabulün noksansız yapılmış olup olmadığının, noksansız yapılmış ise tarihin,
6- Geçici kabulde noksan veya kusurlu işlerin tespiti halinde, hangi tarihe kadar işçi çalıştırılarak noksanların giderildiğinin,
7- Kesin kabulün yapılmış olup olmadığının, yapılmış ise tarihinin,
8- KDV hariç, malzeme fiyat farkı ve varsa akreditif bedeli ayrı ayrı belirtilmek suretiyle yükleniciye ödenen/ödenmesi gereken toplam istihkak tutarının,
9- İhale konusu işle ilgili olarak idareniz tarafından yükleniciye malzeme verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise, hangi malzemeden ne kadar verildiğinin ve sözleşme yılı fiyatlarıyla bu malzemelerin tutarının,
10- İhale konusu işin ikmali için yükleniciye idare tarafından makine verilmesi halinde;
– Makinenin operatör, akaryakıt ve bakımının yüklenici tarafından mı, yoksa idareniz tarafından mı karşılandığının,
– Makine için kira bedeli kesilip kesilmediğinin,
11- Makine ve el ile (insan gücü) yapılan işlerde iş kısımları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle oranlarının,
12- İhale konusu işe yabancı menşeili firmaların da bulunması halinde, bu firmaların yaptıkları işlerin niteliği ile parasal tutarının,
13- İhale konusu işi üstlenen işveren tarafından aracı (taşeron) çalıştırılmış ise, aracıların adı soyadı/unvan ve adreslerinin,
14- Teminat miktarının ve nevinin (teminat olarak banka teminat alınmış ise süresinin bitim tarihinin) maddeler halinde bildirilmesi,
Ayrıca, idarenizce onaylanmış olmak kaydıyla; son hak ediş raporunun imalat ve birim fiyatlarını gösterir iç sayfaları ile birlikte tamamının, fiyat analizlerinin, metraj çarşaf listelerinin, keşif cetvellerinin (miktar X birim fiyat tutarını gösteren listelerin), yeni fiyat zaptı analizlerinin; anahtar teslimi şeklinde yapılan ihalelerle iş cinsleri ve parasal değerleri veya pursantalajlarının (parasal yüzdesinin) eksiksiz olarak Müdürlüğümüze/Merkezimize gönderilmesi, gerekmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesine istinaden Kurumumuzun soğuk damgasını ihtiva eden ilişiksizlik belgesi verilinceye kadar yüklenicinin idareniz nezdinde kesin teminatının iade edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde idareniz hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Yukarıdaki yazı örneğinde de görüldüğü üzere SGK ihale makamına işin başlangıç tarihi, bitim tarihi v.s. sormakta. Özellikle işveren olarak işyeri dosyasını açtığınız tarih yani kanun kapsamına alınış tarihi ile işçi çıkış verdiğiniz tarihin ihale makamı tarafından SGK’ya bildirilen başlama ve bitim tarihleri ile uyumlu olması gerekiyor. Eksik ya da geç bildirimde işyerinize idari para cezası uygulanabileceğini hatırlatmak isteriz.

SGK 9 maddelik yazı örneği

9 maddelik ya da 10 maddelik yazı olarak nitelendirilen yazı hizmet ihaleleri için SGK tarafından ihale makanına gönderilir. Bu yazının örneği ise aşağıdaki gibidir;

a) İşin fiilen başlayış ve bitiş tarihlerinin,
b) İhale konusu işin uzatılıp uzatılmadığının, uzatıldı ise en son işçi çalıştırıldığı tarihin,
c) Adı geçen müteahhide bu iş dolayısıyla hak ediş tarihlerine göre ödenen istihkak miktarları ile KDV‟siz kesin istihkak miktarlarının (malzeme ve fiyat farkı dahil),
d) Malzemenin kime ait olduğunun, makamınızca malzeme verildi ise bedelinin,
e) Taahhüt konusu işin makine ile yapılıp yapılmadığının, makine ile yapılmış ise makineninmakamınızca verilip verilmediğinin,
f) Bu iş için Müdürlüğümüze/Merkezimize verilen prim belgelerinin birer nüshasının Makamınıza verilip verilmediğinin, verilmiş ise bu belgelerde kayıtlı sigortalılar haricindeişçi çalıştırılıp çalıştırılmadığının,
g) Kuruma verilen prim belgelerinde kayıtlı olanların haricinde çalışanlar var ise kaç kişiolduklarının, açık kimliklerinin, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerinin
h) Yazımızın (g) fıkrasındaki hususların ek tabloya göre değerlendirilerek sonucunun tutulup tutulmadığının, puantaj kaydı tutuldu ise ihale konusu işin sözleşme fotokopisi ve aylık puantaj kayıtlarının birer fotokopilerinin,
i) Sözleşme bedeli haricinde veya dahilinde çalıştırdığı sigortalılar ile ilgili olarak yol, yemek ve giyim bedeli adı altında herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığının, yapıldı ise ayni mi nakdi mi yapıldığının, nakdi yapılması halinde miktarlarının bildirilmesi,
j) İhale konusu işe ait teminat miktarının Müdürlüğümüze/Merkezimize bildirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesine istinaden Kurumumuzun soğuk damgasını ihtiva eden ilişiksizlik belgesi verilinceye kadar yüklenicinin idareniz nezdinde kesin teminatının iade edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde idareniz
hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
İşbu yazımızla istenen bilgi ve belgelerin BİR AY içinde gönderilmesi, belirtilen süre içinde gönderilmemesi halinde; 5510 sayılı kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca idareniz hakkında asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1