Sgk İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

0

Sgk idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği ve idari para cezası itiraz süreci hakkında detayları yazımızda bulabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları, tahakkuk edilen prim borçları ve yersiz alacaklar gibi borçların haksız yere uygulandığını düşünüyorsanız size tebliğ tarihinden itibaren süresi içerisinde SGK prim ya da ipc itiraz dilekçesi ile bağlı olduğunuz SGK’ya başvurmanız gerekiyor. Dava açmanın ön koşulu da yine öncelikle SGK’ya sgk idari para cezası itiraz dilekçesi ya da prim itiraz dilekçesi ile itiraz etmiş olmak ve SGK tarafından ret edildiğine dair yazı olması gerekmektedir. Bu yazımızda itiraz işlemlerinde izlemeniz gereken yol ve Sgk ceza itiraz dilekçesi örneklerini bulabilirsiniz.

SGK tarafından uygulanan ceza ve borçlar nasıl, ne zaman itiraz edilir ?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından herhangi bir sebep ile 5510 Sayılı Kanun gereği uygulanan idari para cezası borçlarına;

 • Tebliğ aldıktan sonra 15 gün içerisinde Sgk ipc itiraz dilekçesi ile yazılı olarak itiraz etmeniz gerekir.
 • Eğer Sgk para cezasına itiraz dilekçesini tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra verirseniz süre aşımı olduğu için SGK başvuruyu direkt reddeder.
 • Süresi içerisinde aşağıdaki idari para cezasına itiraz dilekçe örneği ile itiraz ettiğiniz takdirde SGK komisyonu toplanır ve dosyanızı inceler. Eğer haklı iseniz iptal edilir ve bu size bildirilir. Eğer geçerli bir gerekçeniz yoksa itirazınız reddedilir. Bu durumda bunu tebliğ aldıktan sonra 30 gün içerisinde Sgk idari para cezası iptal dava dilekçesi ile dava açmanız gerekir.

Oluşturulan prim tahakkukları, yersiz emekli maaşı ve diğer kişi borçları için genellikle itiraz süresi tebliğden itibaren 1 aydır. Tebliğ tarihinden itibaren bu borçlara 1 ay içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Bazı kişi borçlarına itiraz süreleri 7,15 gün olabilmekte ve zaten bu süreler gönderilen borç kağıdında yazmakta. Buna dikkat etmenizi öneririm. İtiraz etmeden önce güncel borçları sorgulamak ya da ödemek için sgk ipc ödemesi nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk’ya itiraz dilekçesi örneği

Sgk borç itiraz dilekçesi örneği herkes için aynı olamaz. Çünkü uygulanan idari para cezası, içerik ve itiraz gerekçesi herkes için aynı olmayacaktır. Burada önemli olan süresi içerisinde ve usulüne göre itiraz etmiş olmaktır. Örneğin işçinin rapor girişini süresinde yapmış olmasına rağmen ceza uygulanan işveren için Sgk borca itiraz dilekçesinin aşağıdaki gibi olması yeterlidir;

 • …… Sosyal Güvenlik Merkezine
 • İlgi: …./…./…… tarih ve ………. sayılı idari para cezası konulu tebligat. 
 • Kurumunuzun ……………………… işyeri sicil numaralı mükellefiyiz. İlgide kayıtlı yazı ile tarafımıza …….. TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Yazıda belirtilen ……………… TC. numaralı sigortalı için çalışmadığına dair bildirim girişi elektronik ortamda süresi içerisinde yapıldığı için uygulanan idari para cezasının iptalini talep eder, gereğini arz ederim. 

Gördüğünüz gibi dilekçede dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var;

 • Dilekçede size gönderilen idari para cezasının tarih ve sayısını yukarıdaki idari para cezası itiraz dilekçesi örneğinde olduğu gibi belirtin.
 • İşyeri sicil numaranızı ya da tescil yoksa T.C/vergi numaranızı kesinlikle belirtin.
 • Gerekçenizi ayrıntılı olarak yazın ve neden iptal edilmesi gerektiğini net olarak talep edin.
 • Elinizde itiraz sebebiniz ile alakalı kanıtlayıcı bir belge varsa cezaya itiraz dilekçesi örneğine bu belgeleri de ekleyin.
 • İdari ceza itiraz dilekçesini elden vermeyecek ve posta ile gönderecekseniz iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderin.

Sgk idari para cezasının iptali dava dilekçesi örneği

SGK tarafından uygulanan idari para cezasının iptali için dava açacaksanız;

 • Öncelikle SGK tarafından cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Sgk idari para cezası ödeme emrine itiraz etmiş olmanız,
 • İtirazın komisyon tarafından reddedildiğine dair SGK komisyon kararı tebliğ alındıktan sonra da en geç 30 gün içerisinde Sgk idari para cezasına itiraz dava dilekçesi örneği ile mahkemeye dava açmanız gerekmektedir.

Dava dilekçesinin bu konuda uzman kişiler yani avukatlar tarafından hazırlanması, formada ve usule uygun olması gerekmektedir. Aşağıda örnek bir dilekçe paylaşılmıştır;

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – …………

DAVA KONUSU     : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından müvekkil … TİC. LTD. ŞTİ hakkında 5510 sayılı Kanunun 102. Maddesi uyarınca verilen  ………… TL tutarındaki para cezası işleminin iptali ile işlemin yürütmesinin durdurulması dileğidir. (İdari para cezasına itiraz)

TEBLİĞ TARİHİ    : … (itiraz komisyonunun ret kararının tebliği)

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil işveren … işyeri sicil numarası ile şehirler arası yolcu taşıma işletmeciliği yapmaktadır. Davalı idare, müvekkil hakkında, 5510 sayılı kanunun 102. Maddesinin 1(a), 3(a), 6(a) fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesi ile ………. TL tutarında idari para cezası uygulamıştır. Müvekkil bu idari işleme karşı süresinde idareye yazılı olarak itirazda bulunmuş ve idare tarafından red cevabı verilmiştir. Müvekkil hakkında uygulanan idari para cezasında ve itirazımızın reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından aşağıda bildirdiğimiz nedenlerle işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep gereği doğmuştur.

2-) Davalı kurum müvekkil şirket hakkında … tarih ve … sayılı rapora istinaden para cezası kesmiştir. Davalı kurum para cezasına konu rapora ekli listedeki şahısların müvekkil işyerinde çalıştığı iddiasındadır. Ancak dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz rapor ve rapora ekli listede E…, M, B…, F…, A… gibi soyadı ve TC Kimlik numaraları bulunmayan ve müvekkil tarafından da kim oldukları bilinmeyen kişiler bulunmaktadır. Bu kişilerin kim oldukları ve davalı kurum tarafından nasıl tespit edildikleri bilinmemektedir. Nitekim bu kişilerin kim oldukları bilinse idi soyadları veya TC kimlik numaraları gibi bilgilerin de denetmen raporunda yer alması gerekirdi. Ayrıca adı soyadı ve TC kimlik numarası bulunan kişilerin de kim oldukları ve müvekkil şirkete ait işyerinde çalıştıklarının nasıl tespit edildiği konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

3-) Müvekkil tarafından Sosyal Güvenlik Kurumundan söz konusu şahısların nasıl tespit edildiği konusunda bilgi istenmiş ancak, dilekçe ekinde de sunulan, kurumca verilen cevabi yazıda sadece 5510 sayılı kanunun ilgili maddeleri belirtilmiş kanun maddeleri kopyalanmış, yasal dayanaklar açıklanmış ancak tespitin nasıl yapıldığı konusunda açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle söz konusu idari para cezasının iptali için mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 5510 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) … tarih ve … sayılı denetmen raporu

2-) Müvekkil tarafından kuruma yazılan … evrak kayıt numaralı itiraz

3-) Kurum tarafından verilen red kararları

4-) Şirket Kayıtları ve her türlü yasal delil

NETİCE ve TALEP                        :    Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle dava konusu idari para cezasının yürütülmesinin durdurulmasına, yapılacak yargılama sonunda iptaline ve yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.  …

Davacı Vekili

Sgk prim borcuna itiraz dilekçesi örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çeşitli nedenlerle prim borcu tahakkuk edilebilmektedir. İşveren tarafında bu kapsamda en çok borç tahakkuku geçici işler olan ihaleli ya da bina inşaatları ile alakalı tahakkuk edilen fark işçilik prim borçları ile alakalı olmakta. Bu nedenle bu hususta verilecek olan itiraz dilekçesi konusunda örnek dilekçe paylaşımı yapacağız.

 • SGK tarafından tahakkuk edilen ve tebliğ edilen prim borçlarına tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde aşağıda örneği verilen Sgk prim borcuna itiraz dava dilekçesi örneği ile itiraz etmeniz gerekmektedir.
 • İtirazın usule uygun olması, geçerli bir sebebe dayandırılması gerekir.
 • Geçici ihaleli işlerde asgari oranları genellikle SGK tarafından en yüksek olandan hesaplanabilmekte. İtiraz ettiğiniz takdirde dosya asgari ücret tespit komisyonuna gönderilmekte ve Komisyon tarafından genellikle oran düşürülmekte.

İhaleli bir iş için oluşturulan prim tahakkukuna aşağıda örneği verilen dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.

 • …… Sosyal Güvenlik Merkezine
 • İlgi: …./…./…… tarih ve ………. sayılı prim tahakkuku konulu tebligat. 
 • Kurumunuzun ……………………… işyeri sicil numaralı mükellefiyiz. İlgide kayıtlı yazı ile tarafımıza …….. TL tutarında fark işçilik prim borcu tahakkuk edilmiştir. İşin asgari işçilik oranının asgari işçilik oranları tebliğine göre hatalı hesaplandığını düşüyoruz. Bu nedenle işçilik oranının yeniden hesaplanması ve borç tutarının düşürülmesi konusunda gereğini arz ederim. 

Sigortasız işçi çalıştırma cezası itiraz dilekçesi örneği

Sigortasız işçi çalıştırmanın aslında geçerli bir mazereti ya da gerekçesi olamaz. Zaten yoksa hiç itiraz etmemenizi öneririm. İşte o gün hastaydım yerime yardıma geldi, orada oturmaya geldi yardım ediyordu gibi gerekçeler ne yazık ki geçerli değil. Daha somut bir nedenle itirazınızı oluşturmanız gerekir ve bunu belgelemeniz gerekir. Örneğin aracı kiralamışsınızdır ama jandarma araç size ait olduğu için aracınızda çalışan sigortalıyı tespit ederek tutanak tutmuş ve SGK da size ceza uygulamış olabilir. Burada hizmet akdi oluşmadığından uygulanan cezanın iptali mümkündür. Bu örnekten giderek bir örnek itiraz dilekçesi oluşturabiliriz.

 • …… Sosyal Güvenlik Merkezine
 • İlgi: …./…./…… tarih ve ………. sayılı idari para cezası konulu tebligat. 
 • Kurumunuzun ……………………… işyeri sicil numaralı mükellefiyiz. İlgide kayıtlı yazı ile tarafımıza …….. TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Yazıda belirtilen ……………… TC. numaralı kişi ile aramızda noter onaylı kira sözleşmesi vardır. Bu sözleşme dilekçem  ekindedir. Kira sözleşmem olduğu için hizmet akdi oluşmamakta ve dolayısıyla bu kişiyi sigortalama zorunluluğum bulunmamaktadır. Bu nedenle uygulanan idari para cezasının iptalini talep ediyorum. Gereğini arz ederim.

İş kazası bildirmeme cezasına itiraz dilekçesi

İş kazası geç bildirim durumunda SGK tarafından işyerinde çalışan sayısı ve tehlike sınıfı da esas alınarak 6331 Sayılı Kanun gereği idari para cezası uygulanmaktadır. İş kazası geç bildirim cezası başlıklı yazımızdan geç bildirim durumunda uygulanacak idari para cezalarına göz atabilirsiniz. İş kazası geç ya da hiç bildirilmemesinden dolayı itiraz edecekseniz geçerli bir gerekçeniz olması gerekir. Örneğin süresinde yapmışsınızdır ancak SGK yine de ceza uyguladıysa itiraz edersiniz ve ceza da iptal olur. Buna ilişkin iş kazası itiraz dilekçesi aşağıda paylaşılmıştır;

 • …… Sosyal Güvenlik Merkezine
 • İlgi: …./…./…… tarih ve ………. sayılı idari para cezası konulu tebligat. 
 • Kurumunuzun ……………………… işyeri sicil numaralı mükellefiyiz. İlgide kayıtlı yazı ile tarafımıza …….. TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Yazıda belirtilen ……………… TC. numaralı kişi ile alakalı olarak iş kazası bildirim sisteminden süresi içerisinde iş kazası bildirimini yaptığımız için uygulanan idari para cezasının iptalini talep ediyorum. 

SGK idari para cezası indirim dilekçe örneği

SGK idari cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödediğinizde sistem en az %25 oranında indirimi otomatik olarak uygular. Bunun için sgk idari para cezası indirim dilekçesi örneği vermenize gerek yok.

Muvazaalı boşanma Sgk itiraz dilekçesi örneği

Muvazaalı yani anlaşmalı boşanarak babadan ya da anneden aylık alanlarda bu durumunda tespiti halinde SGK ödenen tüm emekli maaşlarını faizi ile birlikte talep etmektedir. Bu durum denetmen tespitine istinaden yapıldığı için iptalin mahkeme kararı ile yapılması gerekmektedir. Yani burada uygulanan borca itiraz SGK tarafından direk reddedilmekte. Ancak eşiniz ile birlikte yaşamıyor yani ayrı olmanıza rağmen bu borç çıkartıldıysa bunun için önce SGK’ya itiraz etmeniz ve gelen sonuçla da dava açmanız gerekiyor. SGK’ya itiraz için dilekçe Sgk yersiz ödeme itiraz dilekçesi örneği aşağıdaki gibi olabilir;

 • …… Sosyal Güvenlik Merkezine
 • İlgi: …./…./…… tarih ve ………. sayılı borç tahakkuku konulu tebligat. 
 • Kurumunuzun …………….. T.C. numaralı emeklisiyim. İlgide kayıtlı yazı ile tarafımıza …….. TL tutarında yersiz emekli maaşı borcu tahakkuk edilmiştir. Ancak ben eşimden ayrıyım ve kesinlikle birlikte yaşamıyorum. Bu nedenle uygulanan borcun iptalini talep eder, gereğini arz ederim. 

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.