SGK İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları

işten çıkış kodları işverenler ve çalışanlar açısından önem arz etmektedir. İşten ayrılan bir çalışan için işveren tarafından elektronik ortamda işten çıkış belgesinin verilmesi gerekmektedir. Bu kodların işsizlik maaşı ve tazminat konularında önemi büyüktür.

İçerik Haritası

Bu yazımızda ise 2019 işten ayrılış kodları ve açıklamaları konusunda bilgi verilecektir. İşten çıkış süresinin işçinin iş çıkış tarihini takip eden günden başlamak üzere 10 gün içerisinde verilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Açıklamalara geçmeden önce işten çıkış verilme süreleri konusunda bilgi için işten çıkış bildirgesi verilme süresi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK işten çıkış nedenleri ve açıklamaları

Aşağıda her bir işten ayrılış nedeni için işten çıkış kodları açıklamaları verilmiştir. İşten ayrılış nedeni aylık prim ve hizmet belgesinde de yer almaktadır. Prim ve hizmet belgesi verilmeden işten ayrılış bildirgesindeki nedeni görüntülemek için işverenden çıkış bildirgesi almanız ya da en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi’ne uğramanız gerekiyor. İşten çıkış geriye dönük yapılabilir mi ? İşten ayrılış kodu nasıl düzeltilir ? Konu hakkında tüm detaylar için geriye dönük işten çıkış cezası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

Bu çıkış bildirgesi kodu çalışanın deneme süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği durumlarda kullanılır. Eğer işçi kendi isteği ile değil de işveren tarafından çıkarılacaksa bu sgk işten çıkış bildirgesi kodu kullanılır.

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

Eğer işçi işten deneme süresinde kendi isteği ile ayrıldıysa sgk işten ayrılış bildirgesi çıkış kodu olarak bu kod kullanılır. Bu kod işsizlik maaşı alma konusunda önem arz ettiğinden işveren tarafından sgk işten ayriliş yapılırken dikkat edilmesi önemlidir.

İşten çıkış kodu 3

Çıkış nedeninin açıklaması  “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)”  olarak geçer. İşçinin kendi isteği ile ayrıldığı yani istifa ettiği durumlarda işçi çıkış bildirgesinde kullanılan koddur. İşten ayrılış bildirgesi bu kodla verilen çalışan işsizlik maaşı ya da kıdem tazminatı talep edemez.

İşten çıkış kodu 4

04 işten ayrılış kodu “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi” olarak geçer. Sgk çikiş kodlari arasında çalışan ve işveren arasında önem arz eden kodlardan birisidir. Eğer çalışanın çıkışı işveren tarafından verildiyse sgk işten ayrılma halinde bu kod kullanılır. Sgk işten çıkış kodları 04 ile verilen çalışan gerekli şartları sağlıyorsa kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Yine Sgk 04 kodu ile çıkışı verilen çalışan tazminat hakkından da yararlanabilir.

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

Bitiş süresi belli bir sözleşmeye tabi çalışan işçinin işten çıkışı için kullanılan koddur.

8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

Emekliliğe ayrılacak çalışanın sgk çıkış bildirgesinde bu kodla verilmesi gerekir.

9- Malulen emeklilik nedeniyle

SGK’ya malulen emeklilik için talepte bulunan çalışanın bu sgk çikiş bildirgesi ile çıkışının yapılması gerekmektedir.

10- Ölüm

Aktif olarak çalışırken vefat eden çalışanın iş çıkış bildirgesinin bu kodla verilmesi gerekmekte.

11- İş kazası sonucu ölüm

İş kazası sonucu ölen işçinin sgk işten ayrılış kodları bu kodla verilir.

Askerlik sebebiyle işten ayrılma kodu 12

Askerlik nedeni ile işten ayrılan çalışanın sigortalı işten çıkış bildirgesi bu kodla verilir.

13- Kadın işçinin evlenmesi

Resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteği ile işten ayrılan kadın çalışanın işten ayrılma bildirgesi bu kodla verilir.

14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

Emeklilik için yaş dışında sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayan ( 3600 günden tazminat gibi) ve bununla ilgili SGK’dan da yazı alan çalışanın tazminat ödemesinin de yapılarak bu sgk çıkış bildirimi kodu ile çıkışının yapılması gerekiyor.

15- Toplu işçi çıkarma

İşveren tarafından herhangi bir sebeple toplu işten çıkarma olacaksa işten ayriliş bildirgesi bu kodla verilir.

işten ayrılış nedeni 16

Bu kodun açıklaması “Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli” dir. Aynı işverenin başka bir işyerine sözleşme feshi yapılmadan nakil edilmesi halinde kullanılması gereken sgk işçi çıkışı kodudur. Bu kodla işverenin aynı işyerine nakli yapılan çalışanların kıdem tazminatı, yıllık izin hakları v.s. gibi özlük haklarında Kanunen bir kayıp olmaz.

17- İşyerinin kapanması

İşyerinin faaliyetine son vererek kapanması halinde çalışanların sigorta çikiş kodlarinin bu kodla verilmesi gerekmektedir.

18- İşin sona ermesi

İhaleli iş, bina inşaatı v.s. gibi geçici bir işin sona ermesi halinde çalışanların sgk çıkış işlemleri bu sigorta çıkış kodları ile yapılır.

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

Mevsimlik işlerin bitiminde kullanılan koddur. Eğer mevsim başlangıcında çalışan yeniden işe başlayacaksa sigortalı işten ayrılış bildirgesi bu kodla verilmelidir. Tekrar başlatılmayacaksa sgk işten çikiş kodunun “işten ayrılış kodu 04” ile yapılması gerekmektedir.

20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

İşçi yeni kampanya başlangıcında yeniden işe alınacaksa bu kodla, alınmayacaksa sigortalının işten ayrılış kodu 4 ile verilmelidir.

21- Statü değişikliği

Statü değişmesi halinde işten çıkarılma kodu olarak bu kod kullanılır.

işten çıkış kodu 22

Bu kod yani “Diğer nedenler” kodu sık kullanılan kodlardan birisidir. Eğer çalışanın işten çıkma sebebi bu listede belirtilen sgk işten ayrılma bildirgesi kodlarından herhangi birine uymuyorsa işçi çıkış işten çıkış nedeni 22 kodu ile yapılabilir.

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

İşyerinde maaş ya da diğer maddi alacakların ödenmemesi, fazla mesai yaptırılması, maaşların geç ödenmesi v.s. gibi durumlarda işten çıkış bildirimi sigortalı tarafından yapıldıysa sgk çikiş bildirgesinin bu kod ile verilmesi gerekiyor.

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

Sağlık problemleri nedeniyle çalışamayan ve bunu doktor raporu ile belgeleyen çalışanın sgk işten çıkış belgesi bu kodla verilir.

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

İşverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranması sebebi ile işten ayrılan çalışanın sgk işçi çıkış bildirgesi bu kodla verilir.

26- Disiplin kurulu kararı ile fesih

İşten çıkış işlemleri disiplin kurulu kararı ile yapıldıysa  e sgk işten çıkış bildirgesinin bu kodla yapılması gerekiyor.

27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

Çalışanın tutuklanması ya da başka zorunlu bir sebebin var olması halinde işyeri çıkış belgesi bu kodla verilir.

Sgk 28 çıkış kodu

Bu kod “İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih” olarak geçer. Çalışanın sağlık sorunları nedeniyle işinde verimli olmaması, çalışamayacak dereceye gelmesi v.s. gibi durumlarda ssk işten ayriliş bildirgesinin bu kodla verilmesi gerekir.

İşten çıkış kodları 29

Bu kod ” İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” olarak geçer.İşyerinde iş kanununda da belirtilen iyiniyet ve ahlak kurallarına aykırı davranan çalışanın ssk çıkış belgesinin bu kodla yapılması gerekiyor. Bu kodla çıkış yapılanlara kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği ödenmez.

30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

Vize bitimi olması halinde bu işten çikiş kodu kullanılır. Eğer çalışan tekrar ile alınmayacaksa 04 kodu ile işten çıkarılma kodu ile çıkış yapılmalıdır.

31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

İlgili kanunlar kapsamında çalışanın kendi isteği ve kusuru dışında çıkışı yapılacaksa bu işten ayrılış belgesi kodu kullanılır.

32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi

Özelleştirme halinde çalışanların sigorta işten ayrılış kodları bu kodla verilir.

33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

Sözleşmenin gazeteci tarafından feshedilmesi halinde işe çıkış bildirgesi bu kodla verilir.

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

İşyerinin başka bir işverene devredilmesi, nitelik değişmesi v.s. halinde bu ssk işten çikiş kodu ile çıkış yapılır.

36 kodu ile işten çıkarılma

Bu kod “KHK ile işyerinin kapatılması” olarak geçer. Kanun hükmünde kararname ile kapatılan işyerinde çalışanların işten ayrilişi bu kodla yapılır.

37- KHK ile kamu görevinden çıkarma

KHK ile işten çıkarılan memur işten ayrılış bildirgesi bu kodla verilir.

39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

Taşeron firmalarda taşeron işçi olarak çalışırken kadroya geçenlerin ssk işten ayrılışı bu kodla verilmektedir.

40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

696 Sayılı KHK gereği gerekli şartları sağlayamadığı için kadroya alınamayan ve çıkışı yapılan çalışanlar için kullanılan ssk işten çıkış kodudur.

Covid-19 İşten çıkış kodları nelerdir ?

Bilindiği üzere Covid-19 pandemisi nedeni ile fesih yasağı bulunmakta ve işverenler bu yüzden sigortalıların çıkışını yapamamakta. Ancak bu kapsamda istisna olan işten çıkış kodları ile işverenler sigortalıların çıkış işlemlerini gerçekleştirebilmekte. Fesih yasağında çıkış yapılabilecek işten çıkarma yasağı kodları şunlardır;

  • 1- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin işverence feshi,
  • 4-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi,
  • 15- Toplu İşçi Çıkarma,
  • 22- Diğer Nedenler,
  • 27- İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle Ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih,
  • 28-İşveren Tarafından Sağlık Nedeni İle Fesih.

SGK işten çıkış kodları neden önemlidir ?

Çalışan açısından en önemlisi işsizlik maaşı ve tazminat boyutundadır. İşveren tarafından verilen çıkış nedenine göre çalışanın tazminat ya da işsizlik maaşı hakkı olur. Hangi kodlarla işsizlik ödeneği alınabileceği hakkında bilgi yazımızın devamında verilmiştir. Ayrıca başka bir işyerindeki işe başlangıçlarda yeni işyeri tarafından bu çıkış nedenleri referans olarak alınabilmekte. Bu yüzden çıkış kodları çalışan açısından büyük önem arz etmekte.

İşten çıkış koduna itiraz edilir mi, nasıl edilir ?

İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen çıkış kodunun yanlış olduğunu düşünüyorsanız öncelikle işvereniniz ile görüşerek düzeltme talebinizi iletin. İşveren çıkış tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde işten çıkış kodlarını sistem üzerinden düzeltebilir. 10 günlük süre geçmiş olsa bile iki satır dilekçe ile bağlı olduğu SGK’ya başvurarak düzeltilmesini talep edebilir. Bu en hızlı düzeltme şekli olacaktır.

İşveren çıkış kodunu düzeltmiyorsa bu durumda işyerinizin bağlı olduğu SGK’ya sizin başvuru yapmanız gerekiyor. Başvurunuz üzerine SGK işverenle yazışır. İşveren işten çıkış kodlarını düzeltmezse denetim talebinde bulunulabilir. Bu süreç de baya bir uzun sürer. Bu yüzden burada yapılacak en doğru yol işverenle uzlaşarak işten çıkış kodunun düzeltilmesi için SGK’ya dilekçe ile başvuru yapmasını sağlamak.

Emeklilik çıkış kodu nedir ?

Normal emeklilik için çıkış yapan çalışanların çıkışı “8- Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle” kodu ile, malulen emeklilik için çıkışı verilenler ise “9- Malulen emeklilik nedeniyle” çıkış kodu ile bildirilirler.

İşsizlik maaşı alma kodları nelerdir ?

Bildiğiniz üzere işsizlik ödeneği alabilmenin olmazsa olmaz koşullarından birisi de sigortalının kendi isteği ve kusuru dışında işine son verilmiş olması. Bu durumda işsizlik maaşı alabilme çıkış kodları  ” 1, 4, 5, 12 , 15, 17, 18, 22, 23, 24, 32, 36 gibi nedenlerle verilenler işsizlik ödeneğine başvuru hakkı elde edebilmekte.

Anlaşmalı işten ayrılma işsizlik maaşı alınabilir mi ?

İşkur işsizlik maaşını bağlarken çalışanın işten çıkış koduna bakar. Eğer çıkış kodu işveren tarafından fesih şeklinde verildiyse işsizlik maaşı ödenir. Bu yüzden işveren ve işçi aralarında anlaşarak iş sözleşmesi feshedildiyse işsizlik maaşı için çıkışın “04” kodu ile verilmesi gerekmektedir.

İşten çıkış kodu 4 işsizlik maaşı verilir mi ?

“4” çıkış kodu sözleşmenin işveren tarafından feshedildiği ve işsizlik maaşı alınabilen kodlardan birisidir.  İşsizlik ödeneği başvurusu yapmak, ne kadar maaş alacağınızı öğrenmek ve detaylı şartlara göz atmak için hemen işsizlik maaşı hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

22 kodu ile işten çıkarma işsizlik maaşı ödenir mi ?

İşveren çıkış nedeni yukarıda belirlenen kodların içerisinde yer almayan çalışanın çıkışını 22-Diğer Nedenler kodu ile verebilmekte. Sgk 22 kodu ile çıkışı yapılanlar işsizlik maaşı için diğer şartları da sağlamaları halinde işsizlik ödeneğinden yararlanabilmekteler.

Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1