Şirket Unvan, Faaliyet, Temsil Yetkisi Değişikliği Gerekli Evraklar Nelerdir ?

Şirketlerde Yapılacak İşlemlerde Aranacak Belgeler Nelerdir?Mükellefler bazı bildirimlerinde hangi belgeleri sunacağı konusunda kafa karışıklığı yaşayabilmektedirler. Bu yazımızda bu konuda araştırma yaparak hangi değişiklikte vergi dairelerine hangi belgelerin sunulacağını sizlere sunmak istedik.

Bu yazımızda Tüzel kişiliklerde unvan değişikliğinde, Amaç/konu (faaliyet) değişikliğinde, Görev taksimi/Şirketin temsil lizamında değişiklik, Temsil yetkisinin süresini uzatmada,  Temsil yetkisinin iptalinde, hisse devrinde vb olaylarda hangi belgelerin vergi dairesine sunulacağını açıklayacağım.

Şirket unvan değişikliği için gerekli evraklar nelerdir ?

Tüzel kişilerde unvan değişikliği olması durumunda şu iki belge vergi dairesince sizden istenecektir.

 • Unvan değişikliğine ilişkim kararın noter onaylı örneği,
 • Unvan değişikliğinin tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanı makbuzu,
 • Yukarıda belirtilen belgelerle beraber bir üst yazı dilekçesi ile vergi dairesine başvurulur. Üst yazı dilekçesinin eklerinde de bu iki belge sunulmalıdır.

Şirket faaliyet değişikliği için gerekli evraklar nelerdir ?

Şirketlerde amaç/konu (faaliyet) değişikliğinde vergi dairesince aşağıdaki belgeler sizlerden istenecektir.

 • Amaç/konu (faaliyet) değişikliğine dair kararların noter onaylı örneği,
 • Amaç/konu (faaliyet) değişikliğinin tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilan makbuzu,
 • Yukarıda belirtilen belgelerle beraber bir üst yazı dilekçesi ile vergi dairesine başvurulur. Üst yazı dilekçesinin eklerinde de bu iki belge sunulmalıdır.

Şirketin temsil yetkisi değişikliğinde istenen evraklar nelerdir ?

Şirketlerde şirketin temsil yetkisi değişikliğinde vergi dairesince aşağıdaki belgeler mükelleften istenecektir.

 • Görev taksimine/şirketin temsil ve iltizamına ilişkin kararın noter onaylı örneği
 • Görev taksimine/şirketin temsil ve iltizamının tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilan makbuzu
 • Temsile yetkili olanların, şirket ünvanınıda içeren  noterce düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
 • Temsile yetkili kişilerin kimlik kartı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi
 • Yukarıda belirtilen belgelerle beraber bir üst yazı dilekçesi ile vergi dairesine başvurulur. Üst yazı dilekçesinin eklerinde de bu dört belge sunulmalıdır.

Temsil Yetkisi Süresini Uzatmada Hangi Belgeler İstenir?

Şirketlerde şirketin temsil yetkisi süresini uzatmada vergi dairesince aşağıdaki belgeler mükelleften istenecektir.

 • Yetki süresinin belirlenmesine ilişkin kararların noter onaylı örneği,
 • Yetki süresinin belirlenmesine ilişkin kararların tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilan makbuzu,
 • Yukarıda belirtilen belgelerle beraber bir üst yazı dilekçesi ile vergi dairesine başvurulur. Üst yazı dilekçesinin eklerinde de bu iki belge sunulmalıdır.

Temsil Yetkisinin İptalinde Hangi Belgeler İstenir?

Şirketlerde şirketin temsil yetkisinin iptalinde vergi dairesince aşağıdaki belgeler mükelleften istenecektir.

 • Yetki iptaline ilişkin kararların noter onaylı örneği,
 • Yetki iptalinin  tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilan makbuzu,
 • Yukarıda belirtilen belgelerle beraber bir üst yazı dilekçesi ile vergi dairesine başvurulur.
 • Üst yazı dilekçesinin eklerinde de bu iki belge sunulmalıdır.

Şirket hisse devri için gerekli evraklar nelerdir ?

Şirketlerde şirketin hisse devri yapması durumunda vergi dairesince aşağıdaki belgeler mükelleften istenecektir.

 1. Hisse Devrine ilişkin kararların noter onaylı örneği,
 2. Limited şirketlerde, hisse devrine ilişkin sözleşmenin noter onaylı örneği, ayrıca devir alan ortağın pay defterine kaydını gösteren sayfasının noter onaylı örneği ile hisse devralanların kimlik kartı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi
 3. Yukarıda belirtilen belgelerle beraber bir üst yazı dilekçesi ile vergi dairesine başvurulur. Üst yazı dilekçesinin eklerinde de bu iki belge sunulmalıdır.

Sgk hisse devri dilekçesi örneği

Hisse devrinde yukarıdaki belgelere ilave olarak dilekçe de yazılması gerekmektedir.  Dilekçe örneği aşağıdaki gibi olabilir;

 • ……. Ticaret Sicil Müdürlüğüne,
 • Müdürlüğünüzde ……………….. unvanı ile tescilli şirketimizde hisse devri yapılmıştır. Güncel hisse oranlarına ilişkin evraklar dilekçemiz ekindedir. Buna göre gerekli güncelleme ve değişikliklerin yapılması hususunda gereğini arz ederiz. 

Şirket süre uzatımında istenen evraklar nelerdir ?

Şirketlerde şirketin süre uzatımı yapması durumunda vergi dairesince aşağıdaki belgeler mükelleften istenecektir.

 • Süre uzatımına ilişkin kararın noter onaylı örneği,
 • Süre uzatımının  tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilan makbuzu,
 • Yukarıda belirtilen belgelerle beraber bir üst yazı dilekçesi ile vergi dairesine başvurulur.
 • Üst yazı dilekçesinin eklerinde de bu iki belge sunulmalıdır.

Şirket sermaye arttırımında istenen belgeler nelerdir ?

Şirketlerde şirketin sermaye arttırımı yapması durumunda vergi dairesince aşağıdaki belgeler mükelleften istenecektir.

 • Sermaye arttırımına ilişkin kararın noter onaylı örneği,
 • Sermaye arttırımının  tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilan makbuzu,
 • Yukarıda belirtilen belgelerle beraber bir üst yazı dilekçesi ile vergi dairesine başvurulur. Üst yazı dilekçesinin eklerinde de bu iki belge sunulmalıdır.

Tasfiyeye girişte istenen belgeler nelerdir ?

Şirketlerde şirketin Tasfiyeye girmesi durumunda vergi dairesince aşağıdaki belgeler mükelleften istenecektir.

 • Tasfiye giriş kararının noter onaylı örneği,
 • Tasfiyeye giriş bilançosu,
 • Tasfiyeye giriş kararının tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilan makbuzu,
 • Tasfiye halinde unvanı altında tasfiye memurunun/memurlarının imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Tasfiye memuru ya da memurlarının, kimlik kartı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,
 • Yukarıda belirtilen belgelerle beraber bir üst yazı dilekçesi ile vergi dairesine başvurulur. Üst yazı dilekçesinin eklerinde de bu beş belge sunulmalıdır.

Tasfiyeden Vazgeçilmesi Durumunda Hangi Belgeler İstenir?

Şirketlerde şirketin Tasfiyeden vazgeçilmesi durumunda vergi dairesince aşağıdaki belgeler mükelleften istenecektir.

 • Tasfiyeden vazgeçildiğine dair kararın noter onaylı örneği
 • Tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilan makbuzu
 • Yukarıda belirtilen belgelerle beraber bir üst yazı dilekçesi ile vergi dairesine başvurulur. Üst yazı dilekçesinin eklerinde de bu beş belge sunulmalıdır.

Şirket mükellefiyet bilgileri değişikliğinde istenen belgeler nelerdir ?

Şirketlerde mükellefiyet bilgileri değişikliği yani vergi türü, vergi ilavesi, dönem değişikliği, vergi terki ve benzeri durumların oluşması durumunda bu değişikliklerde herhangi bir noter onayı yada ticaret sicil gazetesi ilan makbuzu aranmaz.

Bu durumlarda sadece şirketin bu durumları bildirmesi gerekmektedir. Yani normal şartlarda gerçek kişilerin ya da tüzel kişilerin kullandığı dilekçelerle vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Diğer değişikliklerde istenen belgeler nelerdir ?

 • Ortak adedi, mükellefiyet şekli, e posta adresi, vergi sorumlusu bilgilerinde meydana gelen değişikliklerde dilekçe ve değişiklikleri içeren belgeler aranır.
 • İflasın açılması/kaldırılması/ertelenmesi gibi hukuki durum bilgilerinde meydana gelen değişikliklerde ilgili makam tarafından gönderilen mahkeme kararı aranır.
 • Ancak yukarıdaki maddede değişiklikler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse tescile tabi kararların noter onaylı örnekleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanı makbuzu aranmaz.
Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1